Tôi phải làm gì khi quá trình đăng ký tài khoản e-Timo của tôi bị ngừng giữa chừng?

Bạn vui lòng mở ứng dụng Timo và thực hiện lại quá trình đăng ký.