Tôi không nhận được mã OTP qua tin nhắn điện thoại?

Trong trường hợp này, bạn vui lòng thực hiện một số thao tác sau:

  • Khởi động lại thiết bị điện thoại.
  • Tắt chế độ máy bay trên điện thoại (nếu có).
  • Kiểm tra tin nhắn trong hộp thư đến/spam.