Tôi có thể tìm kiếm Điều khoản và Điều kiện của Timo ở đâu?

Vui lòng tham khảo thông tin Điều khoản & Điều kiện của từng mục bên dưới:

  1. Dịch vụ Ngân hàng số Timo:
  2. Tài khoản thanh toán Timo:
  3. Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn Timo:
  4. Thẻ ghi nợ Timo:
  5. Thẻ tín dụng Timo Visa:
  6. Chính sách Bảo vệ Dữ liệu và Quyền Riêng tư