Tôi có thể tìm các Nhắc nợ chưa hoàn tất của mình ở đâu?

Các khoản Nhắc nợ chưa hoàn tất của bạn có thể được tìm thấy ở phần Cần xử lý trong mục Nhắc nợ trên ứng dụng Timo.