Tôi có thể thay đổi danh sách người nhận không? Làm thế nào để xóa người nhận khỏi danh sách?

Bạn có thể. Thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Chọn Quản lý người nhận (biểu tượng Cộng đồng) trên thanh điều hướng.
  • Bước 2: Chọn một người nhận cụ thể.
  • Bước 3: Chọn Sửa để chỉnh sửa hoặc xóa người nhận trong danh sách.
  • Bước 4: Chọn Lưu thay đổi để hoàn tất.