Tôi có thể thay đổi danh sách người nhận không? Làm thế nào để xóa người nhận khỏi danh sách?

Bạn có thể. Thực hiện các bước sau:

  1. Chọn một người nhận cụ thể
  2. Nhấn vào dấu (+)
  3. Chọn Chỉnh sửa để chỉnh sửa hoặc xóa người nhận trong danh sách