Tôi có thể rút tiền từ tài khoản Goal Save không?

Bạn có thể rút tiền từ Goal Save bất cứ khi nào bằng cách chuyển tiền sang tài khoản Spend Account. Sau đó, bạn có thể lựa chọn hoặc rút tiền bằng Thẻ ghi nợ NAPAS tại bất kỳ ATM nào thuộc hệ thống NAPAS hoặc chuyển khoản sang ngân hàng khác.