Tôi có thể nhìn thấy lịch sử giao dịch của tôi ở đâu?

Bạn vui lòng vào ứng dụng Timo hoặc website my.timo.vn, chọn mục Spend Account để xem lịch sử giao dịch.