Tôi có thể nhìn thấy các thanh toán chưa hoàn tất của mình ở đâu?

Các khoản chưa thanh toán của bạn có thể được tìm thấy ở phần Cần xử lý trong phần Nhắc nợ trên ứng dụng Timo Plus.