Tôi có thể nhận lãi từ tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn nếu tôi rút ra sớm không?

Bạn có thể. Bạn có thể nhận lãi suất tương tự với tiền lãi bạn nhận được cho Tài khoản thanh toán của mình (0.1%/năm). Miễn là bạn vẫn có những sổ tiết kiệm khác đang được gửi theo đúng kỳ hạn gốc, trong khi rút ra một vài khoản thì bạn vẫn tiếp tục nhận lãi trên số dư của các sổ tiết kiệm còn lại.