Tôi có thể nhận lãi từ tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn nếu tôi rút ra sớm không?

Bạn có thể. Bạn có thể nhận lãi suất tương tự với tiền lãi bạn nhận được cho Tài khoản thanh toán của mình (0.2%/năm). Nếu bạn chọn chia tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn thành những sổ tiết kiệm nhỏ hơn, bạn vẫn tiếp tục nhận được lãi trên những sổ còn lại khi bạn tất toán một sổ tiết kiệm.