Tôi có thể nạp tiền cho số điện thoại khách hoặc thanh toán các hóa đơn không nằm trong mục Danh sách hóa đơn trên thanh Thao tác nhanh không?

Dĩ nhiên bạn có thể. Nhấn vào phần Thanh toán hóa đơn hoặc Topup trên thanh thao tác nhanh và bạn có thể nạp tiền cho số điện thoại khác hoặc thanh toán cho hóa đơn mới ngay khi bạn nhập đầy đủ thông tin chi tiết.