Tôi có thể khóa/mở khóa thẻ bao nhiêu lần trên thanh Thao tác nhanh?

Bạn có thể khóa hoặc mở khóa thẻ trên thanh Thao tác nhanh bao nhiêu lần bạn muốn mà không có giới hạn về số lần thực hiện.