Tôi có thể hủy bỏ tính năng gửi tiền tự động bất cứ lúc nào không?

Tất nhiên! Bạn có thể hủy bỏ tính năng Gửi Tiền Tự Động bất kỳ lúc nào tại màn hình danh sách TKTG.

  1. ​​Với TKTG Tái tục gốc, số tiền gốc được tiếp tục đầu tư sau khi đáo hạn, còn số tiền lãi sẽ được chuyển về Tài Khoản Chính.
  2. Với TKTG Tái tục toàn bộ, toàn bộ số tiền gốc và lãi sẽ tự động tái tục vào một TKTG mới cùng với kỳ hạn tương tự nhưng với lãi suất hiện hành.
  3. Với TKTG Không tái tục, số tiền gốc và lãi không tự động tái tục mà chuyển về Tài Khoản Chính.