Tôi có thể đăng ký mở thẻ Timo Mastercard online không?

Bạn có thể kiểm tra ngay trên ứng dụng nếu bạn đủ điều kiện để mở thẻ Timo Mastercard. Ngoài ra, bạn cũng có thể hoàn thành đơn đăng ký ngay qua ứng dụng và đặt lịch hẹn phù hợp để ký thoả thuận tại Timo Hangout gần nhất. Nếu bạn đồng ý nhận thông báo từ ứng dụng Timo, bạn sẽ được nhắc về lịch hẹn của mình 2 tiếng trước lịch hẹn của bạn.