Tôi có nhận được tiền lãi nếu giữ tiền trong Tài khoản thanh toán Spend Account không?

Có. Bạn sẽ nhận được mức lãi suất 0.2%/năm với số tiền để trong Tài khoản thanh toán Spend Account.