Tính năng Pay Anyone là gì?

Pay Anyone (Chuyển tiền qua số điện thoại) là phương thức cho phép khách hàng Timo có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền đến bất cứ số điện thoại nào ở Việt Nam. Người nhận có thể lựa chọn mở tài khoản Timo hoặc chuyển tiền vào bất cứ tài khoản Ngân hàng nào mà họ muốn.