Tính năng Nhắc nợ là gì?

Nhắc nợ là một tính năng thông minh cho phép khách hàng quản lý các khoản thanh toán tốt hơn. Những khoản này được chia ra thành Nhắc nợ chưa xử lýNhắc nợ đã hoàn tất. Nhắc nợ là một tính năng độc quyền giữa các thành viên Timo Plus, chỉ gửi được từ tài khoản Timo Plus đến tài khoản Timo Plus.