Timo Spend Account là tài khoản thanh toán hàng ngày của bạn. Thẻ Timo debit của bạn được liên kết với tài khoản này. Với Timo Spend Account, bạn có thể:

  • Thanh toán hoá đơn
  • Chuyển tiền
  • Nạp tiền điện thoại
  • Kiểm tra lịch sử giao dịch