Timo Goal Save là gì? Có gì khác biệt giữa Goal Save và Tài khoản tiết kiệm bình thường?

Khác với Tiết kiệm có kỳ hạn đã cố định thời gian gửi và lãi suất được trả vào cuối kỳ, tiền trong Tiết kiệm mục tiêu Goal Save có thể được rút ra bất cứ khi nào bạn cần mà không có phí phạt. Đây là hình thức tiết kiệm tối ưu nếu bạn cần những khoản tiền dự phòng.