Timo được thành lập và quản lý bởi công ty/tổ chức nào?

Timo được phát triển và quản lý bởi Công ty Tài chính Công nghệ Lifestyle Project Management Việt Nam.