Tiết kiệm Tái tục nghĩa là gì?

Tiết kiệm Tái tục là tính năng cho phép tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn của bạn (bao gồm toàn bộ khoản tiền gửi và lãi suất) được tự động gia hạn thành khoản tiết kiệm mới vào cuối kỳ hạn gốc. Kỳ hạn tái tục mới sẽ giống với kỳ hạn ban đầu.