Thông tin nhận chuyển khoản của Timo?

Để nhận tiền chuyển về tài khoản Timo của bạn, bạn có thể cung cấp thông tin nhận tiền theo chi tiết như sau:

  • Tên người nhận: Họ tên đầy đủ của bạn
  • Số tài khoản thụ hưởng: 13 số dưới dòng Tài khoản chính (Spend Account) hoặc ở mục Thông tin tài khoản
  • Tên ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank)
  • Chi nhánh: Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Mã bank code theo hình thức chuyển thường: 79327001
  • Mã bank code theo hình thức chuyển nhanh 24/7: 970454.