Tại sao lịch sử giao dịch của tôi bị xóa?

Phần thông báo giao dịch sẽ bị xóa sau 5 ngày, nếu bạn muốn xem lại lịch sử giao dịch, bạn vui lòng vào ứng dụng Timo, chọn mục Spend Account để xem chi tiết lịch sử giao dịch.