Tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn là gì? Timo có bao nhiêu loại tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn?

Tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn Timo là một tài khoản tiết kiệm cơ bản với kỳ hạn cố định, để giúp những khoản tiền nhàn rỗi của bạn tăng trưởng bằng cách nhận lãi một khoản lãi cố định. Việc này giúp bạn dễ dàng tạo và kiểm tra các khoản tiết kiệm của mình ngay trong ứng dụng với kỳ hạn từ 1-18 tháng. Lãi suất cạnh tranh và thường xuyên được cập nhật trong ứng dụng. Thêm vào đó, Timo cung cấp lựa chọn chia nhỏ tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn của bạn thành nhiều sổ tiết kiệm để khi bạn cần rút 1 sổ tiết kiệm, bạn vẫn có thể tiếp tục nhận lãi trên những sổ tiết kiệm còn lại.
Timo cung cấp cho bạn 2 loại tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn: Tài khoản Tiết kiệm Tái tụcTài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn cố định.

  • Với tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn cố định, tiền gửi và lãi sẽ được tất toán vào cuối kỳ. Số tiền này sẽ được ghi có vào Tài khoản thanh toán (Spend Account) của bạn.
  • Với tài khoản Tiết kiệm Tái tục, tổng số tiền (bao gồm tiền gửi và lãi) sẽ được tự động gia hạn thành khoản tiết kiệm mới vào cuối kỳ hạn gốc.