Tài khoản thanh toán Timo Plus là gì?

Tài khoản thanh toán Timo Plus (Timo Plus Spend Account) là tài khoản chính của bạn, dùng cho mục đích sử dụng hàng ngày. Thẻ ghi nợ của bạn được cấp cùng tài khoản này. Với tài khoản này, bạn có thể:

  1. Thanh toán hóa đơn
  2. Chuyển tiền
  3. Nạp tiền điện thoại
  4. Gửi Nhắc nợ đến bạn bè
  5. Kiểm tra lịch sử các giao dịch