Tài khoản thanh toán là gì?

Tài khoản thanh toán Timo là tài khoản chính của bạn, dùng cho mục đích sử dụng hàng ngày. Thẻ ghi nợ của bạn được cấp cùng tài khoản này. Với tài khoản này, bạn có thể:

  1. Thanh toán hóa đơn
  2. Chuyển tiền, nhận chuyển khoản đến
  3. Nạp tiền điện thoại
  4. Gửi Nhắc nợ/Chia tiền nhóm đến bạn bè Timo
  5. Kiểm tra lịch sử các giao dịch
  6. Nhận chuyển khoản ngoại tệ từ ngước ngoài
  7. Xem Báo cáo phân tích chi tiêu.