Sử dụng Fast Cash thế nào?

Sau khi đăng ký và được kích hoạt thành công, tài khoản Spend Account vẫn tiếp tục sử dụng được khi đã chạm mức 0đ. Sử dụng đến hết hạn mức Fast Cash đã được duyệt.