Số tiền chi tiêu của tôi có thể vượt quá hạn mức tín dụng của Thẻ tín dụng Timo Visa không?

Trong trường hợp chủ thẻ tín dụng muốn chi tiêu quá hạn mức tín dụng, chủ thẻ sẽ phải chuyển tiền vào Thẻ tín dụng Timo Visa trước khi thực hiện chi tiêu.
Tuy nhiên, nếu chủ thẻ tín dụng sử dụng thẻ vượt hạn mức tín dụng 5%, chủ thẻ sẽ phải chịu một khoản phí vượt hạn mức tín dụng là 100.000 VNĐ/lần.