Sở hữu Trí tuệ

Nội dung website Timo và những ứng dụng di động, bao gồm biểu tượng logo, chữ viết, đồ hoạ, phần mềm, nội dung đa phương tiện, giao diện và trải nghiệm người dùng (UI/UX), được bảo vệ bởi pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế. Việc sử dụng trái phép nội dung nêu trên của chúng tôi có thể coi là vi phạm quy định pháp luật về bản quyền, thương hiệu và các quy định pháp luật khác. Thành viên không có quyền sử dụng các nội dung này trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Những thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và logo được sử dụng trên website là những nhãn hiệu đã được đăng ký. Trừ khi được chúng tôi cho phép bằng văn bản cho mỗi lần sử dụng, không có bất kỳ ngụ ý nào có thể được coi là chấp thuận của chúng tôi cho phép sử dụng giấy phép và có quyền lợi đối với những nhãn hiệu này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply