Tôi có thể khoá/mở khoá thẻ từ tính năng Thao Tác Nhanh bao nhiêu lần?

Số lần bạn có thể khoá và mở khoá thẻ là không có giới hạn.