Phí chuyển đổi ngoại tệ của Timo?

Theo biểu phí giao dịch thẻ Timo Visa được đăng trên web timo.vn, giao dịch ngoại tệ sẽ có phí chuyển đổi ngoại tệ là 3,3%/giao dịch được hạch toán vào ngày bút toán giao dịch. Tỷ giá quy đổi sẽ dựa theo ngày bút toán giao dịch.