Tính năng Nhắc Nợ là gì?

Nhắc Nợ là một tính năng thông minh cho phép bạn quản lý các khoản thanh toán tốt hơn. Những khoản này được chia ra thành “Nhắc nợ chưa xử lý” và “Nhắc nợ đã hoàn tất”. Nhắc Nợ là một tính năng độc quyền giữa các thành viên Timo, chỉ gửi được từ tài khoản Timo đến tài khoản Timo.