Ngân hàng Piggy Bank là gì?

Với mỗi khoản mà bạn đóng góp hàng tháng cho tài khoản Goal Save, Timo sẽ trả một khoản lãi và khoản này sẽ được chuyển vào ngân hàng Piggy Bank của bạn. Bạn có thể chọn rút số lãi này về Tài khoản thanh toán Spend Account bất cứ lúc nào.