Tôi có thể rút tiền mặt ra từ tài khoản đầu tư không?

Vui lòng xem thêm Bản cáo bạch của Quỹ, điều khoản và điều kiện liên quan đến việc rút tiền sớm. Một số trường hợp sẽ bị áp dụng mức phí bán khi rút tiền sớm.