Nếu tôi là chủ doanh nghiệp thì Visa doanh nghiệp của tôi đã đủ để mở Thẻ tín dụng Timo Visa chưa?

Visa doanh nghiệp được chấp nhận, tuy nhiên nó cần phải còn giá trị hiệu lực 12 tháng kể từ thời điểm bạn đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa.