Nếu tôi chuyển tiền đến số điện thoại nhưng người đó không nhận thì bao lâu tôi được trả tiền về tài khoản?

Chuyển tiền qua số điện thoại (Pay Anyone) sẽ chỉ có hiệu lực trong vòng 7 ngày kể từ ngày được gửi.

Hết thời gian hiệu lực này, nếu người nhận không nhận tiền thì số tiền này sẽ được hoàn trả vào tài khoản người gửi trong vòng 48 giờ làm việc