Nếu Timo là ngân hàng hoàn toàn trực tuyến, tại sao tôi vẫn phải gặp Chuyên viên Timo để mở tài khoản?

Mặc dù Timo rất muốn thực hiện việc mở tài khoản 100% trực tuyến, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Timo vẫn cần phải gặp mặt trực tiếp Thành viên thì mới có thể hoàn tất việc mở tài khoản

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply