Làm thế nào để nâng hạn mức thẻ Timo MasterCard?

Bạn có thể nâng hạn mức thẻ bằng cách duy trì số dư trung bình trên hai tài khoản Spend Account và Goal Save trong 3 tháng gần nhất. Số dư trung bình càng cao thì hạn mức thẻ tín dụng của bạn sẽ càng cao. Ví dụ, hạn mức thẻ Timo MasterCard của bạn là 10 triệu đồng và bạn muốn nâng hạn mức lên 20 triệu trong tháng 5, bạn phải duy trì 4 triệu đồng trong tài khoản Spend Account trong 3 tháng 2, 3 và 4. Hạn mức thẻ sẽ được tính bằng năm lần số dư nếu số dư trung bình của bạn dưới 15 triệu đồng, và bằng ba lần số dư nếu số dư trung bình của bạn trên 15 triệu đồng.