Luật điều chỉnh

Thoả thuận này được điều chỉnh bởi luật pháp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), hướng dẫn của cơ quan chức năng, các hiệp định liên chính phủ hoặc các thỏa thuận hợp tác liên chính phủ có liên quan. Thoả thuận này được lập thành bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Timo có toàn quyền quyết định thay đổi, chỉnh sửa, thay thế và/hoặc bổ sung Thoả thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật thông tin đăng trên website. Thành viên được coi là chấp thuận toàn bộ những nội dung sửa đổi nếu Thành viên tiếp tục sử dụng Dịch vụ Timo sau thời điểm có hiệu lực của sửa đổi. Theo đây Thành viên cho phép Timo thực hiện những sửa đổi này. Nếu bất kỳ điều khoản hay điều kiện nào trong văn bản này bị tuyên bố là không hợp pháp, không có hiệu lực hay không thể cưỡng chế thi hành bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì những điều khoản hay điều kiện đó sẽ không làm vô hiệu Thoả thuận khác trong văn bản này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply