Làm thế nào tôi có thể gửi Nhắc nợ ngay trên thanh Thao tác nhanh?

  1. Nhấn vào ảnh đại diện của người dùng Timo mà bạn muốn gửi Nhắc nợ (tính năng này chưa hỗ trợ những người nhận không phải thành viên Timo)
  2. Nhập số tiền và chọn Nhắc nợ để gửi yêu cầu của bạn
  3. Hoàn tất! Bạn sẽ nhìn thấy thông báo cho bạn biết rằng Nhắc nợ của bạn đã được gửi thành công.

Lưu ý: Nếu người dùng Timo mà bạn muốn gửi Nhắc nợ không nằm trong danh sách 20 người nhận thường xuyên, bạn sẽ không thể gửi được nhắc nợ trên thanh thao tác nhanh. Bạn có thể đăng nhập vào Ứng dụng Timo và thực hiện việc gửi nhắc nợ như bình thường.