Làm sao để thiết lập một khoản Mục Tiêu Cá Nhân?

  • Bước 01: Chọn “Mục Tiêu Cá Nhân” trên màn hình chính.
  • Bước 02: Nhấn vào nút (+) và chọn “Tạo Mục tiêu mới”.
  • Bước 03: Nhập các thông tin yêu cầu: mục tiêu, tên mục tiêu, số tiền tiết kiệm mục tiêu, thời gian đến hạn và tần số phân bổ định kỳ.
  • Bước 04: Hoàn tất mục tiêu của bạn và bắt đầu tiết kiệm.