Làm sao để thanh toán dư nợ của Thẻ tín dụng Timo Visa?

Sau đây là những cách mà bạn có thể thanh toán dư nợ Thẻ tín dụng Timo Visa:

  • Tính năng trích nợ tự động: Đây là tính năng liên kết với Tài khoản thanh toán (Spend Account) của bạn và gần đến ngày đến hạn thanh toán, Timo sẽ tự động trích nợ từ tài khoản thanh toán của bạn. Bạn có thể chọn một khoản trích nợ tự động trên mức thanh toán tối thiểu là 5% của tổng dư nợ HOẶC chọn thanh toán 100% dư nợ thẻ tín dụng. Số tiền trích nợ phải được cài đặt khi bạn đăng ký mở Thẻ tín dụng Timo Visa hoặc bất cứ khi nào sau đó bằng cách trực tiếp đến Hangout.
  • Thanh toán thủ công: Bạn có thể thanh toán thủ công bằng vài bước đơn giản tại mục Thẻ tín dụng Timo Visa trên màn hình ứng dụng.
  • Chuyển khoản: Chuyển khoản từ ngân hàng khác trực tiếp đến Tài khoản thanh toán Timo của bạn.
  • Tại các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt: Nộp tiền tại các quầy giao dịch của các chi nhánh Ngân hàng Bản Việt.
  • Qua Payoo: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ ghi nợ tại bất kỳ cửa hàng nào chấp nhận thanh toán Payoo.
  • Các phương thức thanh toán khác theo quy định hiện hành của Ngân hàng Bản Việt.