Làm sao để tham khảo lãi suất gửi tiết kiệm có kỳ hạn – term deposit?

Tại mục Term Deposit trên màn hình chính của ứng dụng, vuốt trái và chọn bảng lãi suất. Lãi suất này là lãi suất gửi tiết kiệm online của VPBank và thay đổi mỗi ngày.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply