Làm sao để biết thời hạn trả tiền thấu chi đã bị quá hạn thanh toán?

Thời hạn thanh toán tối đa khoản tiền thấu chi đã sử dụng là trong vòng 1 năm. Khi gần đến hạn trong khoảng trước 1 tuần, Timo sẽ gửi email nhắc nhở đến bạn. Tuy nhiên, bạn nên trả tiền sớm để tiền lãi không bị tăng cao.