Là người nước ngoài, tôi có thể mở tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn không? Tôi cần cung cấp những chứng từ cần thiết nào để mở tài khoản tiết kiệm?

Theo Quyết định số 49/2018/TT-NHNN ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, người nước ngoài với chứng từ có hiệu lực chứng minh được tình trạng cư trú tại Việt Nam (Thị thực/Thẻ cư trú) còn hạn ít nhất 6 tháng sẽ được coi là hợp lệ để mở tài khoản Tiết kiệm có kỳ hạn. Tuy nhiên, kỳ hạn không thể dài hơn thời hạn còn ở lại Việt Nam trên chứng từ.