Hạn mức thanh toán và rút tiền mặt của Thẻ tín dụng Timo Visa là bao nhiêu?

Bạn có thể sử dụng 100% hạn mức thẻ tín dụng để thanh toán mua sắm hàng hóa và sử dụng dịch vụ.
Hạn mức rút tiền mặt tại cây ATM là 50% hạn mức tín dụng thẻ của bạn.