Hạn mức rút tiền tại máy ATM?

Hạn mức rút tiền của thẻ ghi nợ Timo tại ATM như sau:

  • Tại ATM Ngân hàng Bản Việt: Tối đa 10.000.000 VNĐ/lần.
  • Tại ATM Ngân hàng khác: Thông thường từ 2.000.000 – 3.000.000 VNĐ/lần. Số tiền được rút tối đa phụ thuộc vào quy định của ngân hàng chủ quản ATM.
  • Tổng hạn mức rút: 100.000.000 VNĐ/ngày.
  • Số lần rút quy định: 10 lần/ngày (không bao gồm giao dịch truy vấn số dư tài khoản).