Hạn mức khi gửi và rút tiền là bao nhiêu?

Tại Timo Cash Deposit Machine

  • Rút tiền: 20,000,000 VND / giao dịch
  • Gửi tiền: 100,000,000 VND / giao dịch

Tại ATM thuộc VPBank:

  • Rút tiền: 20,000,000 VND / giao dịch

Tại ATM thuộc hệ thống Smartlink/Banknet

  • Rút tiền: 2,000,000 – 3,000,000 VND / giao dịch

Tại quầy giao dịch VPBank:

  • Rút tiền: Không có hạn mức
  • Gửi tiền: Không có hạn mức”
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply