Hạn mức thanh toán và hạn mức rút tiền mặt của Timo Mastercard là bao nhiêu?

Hạn mức thanh toán hàng hoá và dịch vụ là 100% hạn mức thẻ tín dụng. Hạn mức rút tiền mặt tại ATM là 40% hạn mức thẻ tín dụng.