Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào mà các bên không giải quyết được bằng thương lượng trên tinh thần hòa giải, thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra toà án của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam để giải quyết theo luật pháp.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply