Tôi có thể dùng Fast Cash để đầu tư vào quỹ VinaCapital không?

Theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, các quỹ đầu tư không thể đến từ tài khoản Thấu chi.